Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie opatrovateľskej služby CilkaHľadať
 
 

Domáci poriadok ZOS CILKA

ZOS CilkaZOS CilkaZOS CilkaZOS Cilka


 

DOMÁCI PORIADOK Zariadenia opatrovateľskej služby „CILKA“

Mesto Revúca, ako zriaďovateľ Zariadenia opatrovateľskej služby „CILKA“ , na Ul. J.Kordoša 546/1 v Revúcej,(ďalej len ZOS) vydáva tento   
DOMÁCI    PORIADOK

ktorý upravuje vzájomné vnútorné vzťahy medzi obyvateľmi ZOS a samotným ZOS (jeho zamestnancami), pri zachovaní ľudských  a občianskych práv a slobôd. Domáci poriadok ustanovuje zásady na zabezpečenie súdržného bezkonfliktného života a poriadku v  ZOS a upravuje ďalšie otázky súvisiace s pobytom občanov v tomto zariadení tak, aby sa v čo najväčšej miere napĺňal cieľ a poslanie zariadenia v kvalitne poskytovaných službách.             
                            

I.  Všeobecné ustanovenie


1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas, plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,podľa prílohy č.3 k zákonu č.448/2008 Z.z., ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.
3. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú:
a) odborné činnosti : - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- opatrovateľská starostlivosť
b) obslužné činnosti : - ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
c) ďalšie činnosti : - úschova cenných vecí

4. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

II. Ubytovanie v zariadení

Obyvateľov do ZOS prijíma vedúca s  potrebnou dokumentáciou (rozhodnutie o umiestnení, zdravotná dokumentácia, potvrdenie o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti domáceho prostredia, nie starším ako 3 dni). Personál pri prijatí obyvateľa do ZOS  prevedie hygienickú očistu, skontroluje veci, ktoré si klient do zariadenia donesie a o prevzatí jeho osobných vecí,  vyhotoví potrebný písomný záznam, ktorý je overený podpisom odovzdávajúcej osoby a preberajúcej osoby. Jednu kópiu zoznamu osobných vecí dostane obyvateľ, druhá sa založí do jeho osobného spisu.
Do zariadenia obyvateľ prichádza s výbavou denného a  nočného oblečenia, obuvou a vhodnými prezúvkami, ktoré musia byť označené. Za stratu cenných vecí, ktoré nie sú uložené v trezore  ZOS neručí.


III. Vzájomné spolunažívanie


    Zamestnanci zariadenia dbajú, aby klienti žili vo vzájomnej zhode, správali sa priateľsky a podľa schopnosti si pomáhali, rešpektovali domáci poriadok zariadenia, ako aj preventívno - liečebné opatrenia (dodržiavanie liečebného režimu, predchádzanie nákazám). Pracovníci vedú klientov k tomu, aby šetrne zaobchádzali s majetkom ZOS, aby si v izbách udržiavali poriadok podľa svojich možností.
Zamestnanci ZOS pri práci s klientmi sú povinní dodržiavajú princípy diskrétnosti, etického kódexu,dodržiavať ochranu osobných údajov klientov a konať tak, aby sa zabránilo ponižujúcemu zaobchádzaniu s klientmi.
V zariadení je klientom zakázané svojvoľne používať alkoholické nápoje s výnimkou osláv životných jubileí (rozhoduje o tom vedúca ZOS).
Informácie diskrétneho charakteru (o zdravotnom stave, výške kompenzačných dávok), môže podávať len pre úradné a zdravotnícke účely vedúca zariadenia.

IV. Zdravotné a hygienické pravidlá


Po prijatí a ubytovaní sa klient podrobí hygienickým opatreniam ( osobná hygiena, hygiena osobného šatstva, prípadne iných osobných vecí prinesených do zariadenia). Zamestnanci ZOS dozerajú a pomáhajú pri udržiavaní osobnej hygieny obyvateľov.  Jedenkrát týždenne sa prevedie celkový kúpeľ každého klienta, zvlášť sa dbá na čistotu vlasov a nechtov. Denne sa dohliada na rannú a večernú toaletu klientov, sprchovanie podľa potreby. Pre dennú a osobnú hygienu sú k dispozícií jednak sociálne zariadenia na bunkách a jednak sociálne zariadenia v spoločných kúpeľniach.
Osobné prádlo sa mení podľa potreby, najmenej jedenkrát týždenne pri kúpaní. Posteľné prádlo sa vymieňa raz za dva týždne, prípadne podľa potreby. Zároveň sa robí dezinfekcia postelí. Zbytky jedál, papiera a iných odpadov je potrebné odkladať do nádob na to určených. V objekte zariadenia sa pravidelne udržiava poriadok a čistota.  O čistotu spoločných priestorov a izieb sa stará upratovačka .Pranie,žehlenie a údržbu prádla zabezpečuje personál práčovne. Zamestnanci ZOS vhodným spôsobom kontrolujú dodržiavanie zásad hygieny klientov.
Opatrovateľskú starostlivosť v zariadení zabezpečujú opatrovateľky podľa pokynov praktického lekára, ktorý ordinuje v ZOS dvakrát do týždňa. Úzko spolupracuje so službu konajúcim personálom , ktorý zabezpečuje predpis a výber liekov, sleduje a vedie evidenciu o lekárskych prehliadkach a liečebných úkonoch. Na odborné ošetrenie sú klienti zariadenia sprevádzaní zamestnancami ZOS.


V. Zabezpečenie starostlivosti


Starostlivosť o obyvateľov umiestnených v ZOS zabezpečuje vedúca zariadenia, prostredníctvom zamestnancov ZOS. Počet a štruktúru zamestnancov schvaľuje Mesto Revúca ako zriaďovateľ podľa kapacity zariadenia tak,  aby  bola zabezpečená nepretržitá prevádzka v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

VI. Návštevy klientov


Klienti ZOS môžu prijímať návštevy počas návštevných hodín a to v zimnom období od 9,00.hod-11.30 hod a od 14.00hod do 18,00. hod .V letnom období od 9,00 hod. - 11.30 hod a od 14.00 hod.-20.00 hod. Návštevy sa musia hlásiť službu konajúcemu personálu a zapísať sa do knihy návštev. Pri vstupe do budovy je povinnosť používať návleky. Návštevy sú povinné dodržiavať domáci poriadok zariadenia. Návštevami nesmie byť narušený kľud a poriadok zariadenia a nesmú byť obmedzovaní ostatní obyvatelia,  Návštevy po 18,00 hodine v zime, resp. po 20.00 hodine v lete sú možné iba vo výnimočných prípadoch, so súhlasom službu konajúceho personálu.
Klienti smú opustiť ZOS len so súhlasom službu konajúceho personálu a pred opustením zariadenia sa musia zapísať do knihy odchodov, v ktorej je vedená evidencia , kto a kedy opustil zariadenie. Mesto Revúca, ako zriaďovateľ ZOS nezodpovedá za správanie sa klientov mimo zariadenia v prípade svojvoľného použitia alkoholických nápojov, za ich bezpečnosť, zdravotný stav a nedôstojné správanie sa na verejnosti.
VII. Stravovanie
         V zariadení sa vo výdajni stravy podáva celodenná strava , ktorá sa dováža od zmluvného partnera a to: raňajky, obed, olovrant a večera. . Jedlo sa podáva v jedálni, na izbách sa strava podáva len imobilným klientom. Taktiež olovrant sa roznáša po izbách klientov. Zakazuje sa vynášať riad z jedálne. Pri príprave a rozdeľovaní stravy je potrebné dodržiavať hygienické zásady.
O počet odobratých jedál vedie službu konajúci personál presnú evidenciu..  Strava sa klientom podáva 4x denne a to:
- raňajky    08.00 – 8.30
- obed        12.00 - 12.30
- olovrant 15.30- 16.00
- večera      17.30 -18.00

VIII. Kultúrna a záujmová činnosť

         ZOS vytvára podmienky pre kultúrno-záujmovú činnosť podľa záľub a záujmu obyvateľov. V rámci dennej činnosti umožňuje obyvateľom sledovanie televíznych programov, videa, počúvanie rádioprijímačov, čítanie dennej tlače, časopisov a kníh. Obyvateľom sú k dispozícií spoločenské hry. S klientmi pracujú sociálni pracovníci,ktorí pre klientov pripravujú rôzne pracovné a duchovné aktivity a terapie. Pri príležitosti rôznych sviatkov sú v ZOS organizované rôzne podujatia (Október – mesiac úcty k starším, Fašiangové posedenie pre dôchodcov, Vianočné stretnutie a pod). Pre duchovné potreby slúži spoločenská miestnosť.

IX. Prerušenie poskytovania starostlivosti


Prerušenie pobytu v ZOS je potrebné vopred hlásiť osobám na to určeným. Občan  má nárok prerušiť poskytovanie starostlivosti na vlastnú žiadosť najviac 35 dní v kalendárnom roku. Do povoleného prerušia pobytu sa nezapočítava pobyt v nemocnici a liečebných ústavoch.

X. Sťažnosti a pripomienky


Sťažnosti obyvateľ ZOS podáva vedúcej ZOS, ktorá sťažnosť prešetrí. Podané sťažnosti sú riešené v súlade so zásadami vnútornej kontroly (Všeobecné záväzné nariadenie, prevádzkový a domáci poriadok).

XI. Úhrada nákladov za poskytované služby


Úhrady za poskytované služby vyplácajú klienti vedúcej ZOS po ukončení mesiaca . Evidenciu o pobyte obyvateľov v ZOS , ako aj denné záznamy   o stravovaní a poskytovaných službách vedie vedúca zariadenia . Do piatich dní po ukončení mesiaca zostavuje mesačný predpis úhrady nákladov za poskytované služby podľa VZN Mesta Revúca č. 114/2011   o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca , ktorý je splatný najneskôr do 15
. dňa od ukončenia mesiaca, v ktorom boli služby poskytované.

XII. Pracovná činnosť


V rámci svojich možností sa obyvatelia môžu zapájať do jednoduchých prác v ZOS. Zamestnanci ZOS dbajú na bezpečnosť obyvateľov pri tejto práci.

XIII. Zodpovednosť za spôsobenú škodu


Obyvatelia ZOS zodpovedajú za škodu podľa všeobecne záväzno-právnych predpisov, ktorá vznikne na majetku zariadenia ich zavinením, alebo ak ich zavinením bola spôsobené škoda iným osobám (obyvateľom ZOS). Stratu alebo poškodenie veci sú klienti povinní oznámiť vedúcej zariadenia alebo službu konajúcemu personálu.

XIV. Dodržiavanie bezpečnostných predpisov , predpisov požiarnej ochrany a vnútorných predpisov ZOS


Obyvatelia a zamestnanci ZOS musia dodržiavať bezpečnostné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane, o užívaní vodovodov a kanalizácie, hygienické predpisy týkajúce sa prevádzky a činnosti  ZOS. Kontrolu a dodržiavanie týchto predpisov zabezpečuje vedúca ZOS prostredníctvom príslušných zamestnancov. Obyvatelia sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov.
Do ZOS sa vstupuje cez hlavný vchod, dva zadné vchody slúžia len pre personál.
Klientom je zakázané zamykať sa z vnútra na izbách, aby bol zabezpečený bezproblémový prístup ku klientovi v prípade ohrozenia života.
Klienti smú používať len tie elektrospotrebiče a elektroprijímače, ktoré majú nahlásené k používaniu a za ktoré platia poplatky v súlade s platným VZN. Nelegálne používanie nenahlásených elektrospotrebičov a elektroprijímačov sa považuje za porušenie domáceho poriadku ZOS a pri opakovanom porušovaní môže byť dôvodom k prerušeniu poskytovaných služieb.


XV. Poriadkové opatrenia.

Ak vedúca ZOS nemôže dohovorom docieliť toho, aby sa obyvateľ ZOS riadil zásadami vzájomného spolunažívania a zachovával domáci poriadok a ak ide o veci závažnejšieho charakteru, môže vedúca ZOS použiť poriadkové opatrenia:
1. ústne napomenutie
2. písomné napomenutie
Ak zo strany obyvateľa nedôjde k náprave, môže    Mesto Revúca po 2. písomnom napomenutí vydať  rozhodnutie o ukončení poskytovania služieb.

XVI. Záverečné ustanovenia


Zmeny v domácom poriadku schvaľuje Mesto Revúca, ako zriaďovateľ ZOS.
Tento domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom  8.12.2011.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka