Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Zariadenie opatrovateľskej služby CilkaHľadať
 
 

Postup pri vybavovaní žiadostí

ZOS CilkaZOS CilkaZOS CilkaZOS Cilka


 

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MESTE REVÚCA – POSTUP PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTI

Dňom 1. januára 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Jeho aplikáciu do praxe zabezpečuje úsek sociálnej starostlivosti organizačne začlenený pod oddelenie školstva, kultúry a športu. Činnosť referátu opatrovateľskej služby je zameraná na riešenie sociálnej aj hmotnej núdze prostredníctvom sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb i v teréne (domácnostiach). Sociálne služby sú poskytované starším občanom v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutým občanom (ZPO).

Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby FO, ktorá je odkázaná na sociálnu službu,  má právo výberu sociálnej služby ( § 8 ) nasledovne:

a) poskytne Soc. službu prostredníctvom svojho zariadenia sociálnych služieb

b) zabezpečí poskytovanie Soc. službu u iného verejného poskytovateľa, ak FO ktorá, žiada o uzatvorenie zmluvy s týmto súhlasí

c) zabezpečí poskytovanie Soc. službu u neverejného poskytovateľa, ak nezabezpečí Soc. službu v a) alebo b) prípade

Mesto Revúca poskytuje služby dlhodobej starostlivosti:

Pobytová forma

- zariadenie opatrovateľskej služby

Terénne služby

- opatrovateľská služba

- sociálny taxík

STE ODKÁZANÝ NA POMOC INEJ OSOBY? POTREBUJETE POSKYTNÚŤ SOCIÁLNU SLUŽBU?

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z uvedených sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom – prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

1) na Mestskom úrade, na Oddelení služieb obyvateľstvu č. d. 53

telefonicky : 058/28 515 63, 0918 615 41

e-mailom : gabriela.borosova@revuca.sk

na internete www.revuca.sk

2) v ZOS CILKA, J. Kordoša 546/1, 050 01 Revúca

telefonicky : 058/28 515 91,  0940 604 070

e-mailom : renata.ruzinova@revuca.sk

na internete : www.cilka.revuca.sk

AKO POSTUPOVAŤ PRI PODANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY?

Postup pri vybavovaní sociálnych služieb, poskytovaných mestom Revúca, ktoré sa vybavujú na základe podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS, J. Kordoša 546/1) alebo opatrovateľskej služby v domácnosti je nasledovný:

Proces č. 1:

1. Ak  ste  občan  s  trvalým  pobytom  v  meste  Revúca,  na Mestskom úrade v Revúcej na Oddelení služieb obyvateľstvu obdržíte „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu".

V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje podľa pretlače.

2. V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberiete len jednu formu sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Teda si vyberiete to, čo si myslíte, že momentálne bude riešiť Vašu sociálnu situáciu.

3. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho (zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. Prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

4. Kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ doručíte na Mestský úrad Revúca, na Oddelenie služieb obyvateľstvu , alebo zašlete poštou na adresu Mestského úradu Revúca, Námestie slobody 13/17,  050 01 Revúca.

5. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

6. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

7. Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2)

Proces č. 2:

V „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží.

K  tejto žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť:

- potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie (aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku ,

- doklad o majetkových pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára) a kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá „Zmluva o  poskytovaní sociálnej služby“, na základe ktorej sa bude priamo riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.

1/ ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ  SLUŽBY  CILKA v   zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca  / ZOS CILKA /

ZOS CILKA je rozdelené na dva priestory, a to:

 • oddelenie pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby pre bezvládnosť : stupeň II. - IV. (v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), s kapacitou 60 miest, opatrovateľská služba je poskytovaná denne od 7,00 – 19,00 hod.
 • oddelenie pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby pre bezvládnosť: stupeň V. a VI. , s kapacitou 16 miest, opatrovateľská služba je poskytovaná 24 hod. nepretržite

V ZOS CILKA sa poskytujú základné služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí

 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ZOS CILKA

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhrady za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s VZN č. 114/2011 a jeho Dodatkov č.1. 2, 3, a 4.

2. Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať sumu úhrady za odborné, obslužné a ostatné činnosti.

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- opatrovateľskú starostlivosť,

b) obslužné činnosti:

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne,

c) ostatné činnosti :

- úschovu cenných vecí,

4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

II. stupeň odkázanosti suma úhrady : 30,- EUR/mesiac

III. stupeň odkázanosti suma úhrady : 36,- EUR/mesiac

IV. stupeň odkázanosti suma úhrady : 48,- EUR/mesiac

V. stupeň odkázanosti suma úhrady : 75,- EUR/mesiac

VI. stupeň odkázanosti suma úhrady : 84,- EUR/mesiac

5. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne:

a) denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 EUR . V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

b) veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

c) výška úhrady za bývanie na deň a na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

d) úhrada za bývanie podľa bodu c ) sa zvyšuje na deň a na občana o

 0,50,- EUR ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan

 0,25,- EUR ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania

e) úhrada za používanie vlastného televízora, rádia ,PC : 0,10 EUR/ deň za každý prijímač

f) úhrada za používanie vlastnej chladničky, mikrovlnnej rúry, rýchlo varnej kanvice : 0,20 EUR/deň za každý spotrebič.

6. Výška úhrady za stravovanie

a) stravovanie sa poskytuje prijímateľom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení

b) stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy od inej FO, alebo PO, ktoré majú oprávnenie poskytovať stravovacie služby na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa upravia podmienky ceny a odberu stravy – v súčasnosti je cena:

plnej stravnej jednotky : 5,50,- EUR/ deň

polovičnej stravnej jednotky:  3,60 EUR/ deň

plnej stravnej jednotky diéty č.9 : 6,10 EUR/deň

polovičnej stravnej jednotky diéty č. 9 : 4,10 EUR/deň

c) prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s celoročnou pobytovou formou je povinný stravovať sa v zariadení

7. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená na 1,- EUR/deň.

8. Výška úhrady za úschovu cenných vecí je stanovená na 1,- EUR/rok a účtuje sa vždy v mesiaci január.

2/ OPATROVATEĽSKÁ  SLUŽBA  V DOMÁCNOSTI

Opatrovateľská služba v domácnosti je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  Je odkázaná na pomoc pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Občan, ktorý požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením druhu sociálnej služby „Opatrovateľská  služba“ a  bude s ním uzatvorená  zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby musí mať v meste Revúca trvalý pobyt. Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky občanovi priamo v jeho domácnosti.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť občanovi, ktorý poberá peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Takýmto občanom sa môže  poskytnúť  odľahčovacia služba. Odľahčovaciu službu nemožno  poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, alebo sa poskytuje  ústavná  zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Opatrovateľská služba zabezpečuje:

 • seba obslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík či WC a späť, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, ...),
 • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení..),
 • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, …)
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít

 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti je 1 EUR/ hod.

Formuláre potrebné k vybavovaniu žiadosti :

"Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"  (v pdf 193 kB)

Lekársky nález - príloha k "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"  (v pdf 197 kB)

VZN č. 114/2011 o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca v pdf (153 kB)

Doplnok č.1 VZN č. 114/2011 o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca v pdf (220 kB)

Doplnok č.2 VZN č. 114/2011 o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca v pdf (231 kB)

Doplnok č.3 VZN č. 114/2011 o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca v pdf (181 kB)

Doplnok č.4 VZN č. 114/2011 o opatrovateľskej službe a sociálnych službách poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Revúca v pdf (231 kB)

Interná smernica č. 2/2014 o poskytovaní príspevku na prepravnú službu občanom mesta Revúca „sociálnym taxíkom“ v pdf (153 kB)

Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 2/2014 o poskytovaní príspevku na prepravnú službu občanom mesta Revúca „sociálnym taxíkom“ v pdf (133 kB)

Kontakt:

Mestský úrad v Revúcej :

Oddelenie služieb obyvateľstvu

Ing. Gabriela Borosová

tel. kontakt: 058/285 15 63, 0918 615 419

e – mail: gabriela.borosova@revuca.sk

Internet: www.revuca.sk

 

ZOS CILKA, J. Kordoša 546/1, ZOS, 050 01  Revúca

PhDr. Renáta Ružinová, referent sociálnej starostlivosti

tel. kontakt: 058/285 15 91, 0940 604 070

e – mail: renata.ruzinova@revuca.sk

Internet: www.revuca.sk

 

Aktualizované : 11.7.2019


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka